Producenci

Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu

Dziś mamy dla Was konkurs organizowany wspólnie z firmą SYLVECO a w nim do wygrania:

Nagroda główna:

Kosmetyczka

2 Miejsce: Ujędrniający żel pod prysznic

3 Miejsce: Nawilżający krem do twarzy na dzień.

Aby zdobyć jedną z nich, należy odpowiedzieć na pytanie: Wymień trzy kosmetyki niezbędne w Twojej kosmetyczce i uzasadnij wybór.

Odpowiedzi należy udzielić na wskazany adres e-mail: sklep@ekoante.com do 4 lutego do końca dnia.

Nagrodzone zostaną najciekawsze odpowiedzi.

REGULAMIN KONKURSU

§1 Organizator Organizatorem konkursu, zwanego dalej „Konkursem” jest Sklep Internetowy Business Consulting, z siedzibą w Skrobów 57, 21-100 Lubartów, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, NIP 7141115855, tel. 572 088 327, e-mail: sklep@ekoante.com Organizator jest jednocześnie Fundatorem nagród.

§2 Czas trwania, terytorium, sposób prowadzenia Konkursu Konkurs jest prowadzony w okresie od dnia 03.02.2021r r. do dnia 04.02.2021 r. do godz. 23:59 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs jest realizowany przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów art. 919-921 Kodeksu cywilnego. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne. Uczestnik przystępując do Konkursu winien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

§3 Uczestnicy Konkursu Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (konsument). Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin (tj. małżonkowie, wstępni, zstępnymi, rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia).

§4 Zasady Konkursu Do Konkursu może przystąpić Uczestnik, który: a) posiada zweryfikowany profil na Facebooku, b) wykona zadanie konkursowe, polegające na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe i prześle je na adres e-mail Organizatora - sklep@ekoante.com

Odpowiedź na zadane pytania konkursowe powinna być udzielona w języku polskim, być poprawna pod względem gramatycznym oraz stylistycznym, nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, godzić w czyjekolwiek dobra osobiste, obrażających uczucia religijne czy też dobre obyczaje, prawa innych osób w tym prawa autorskie, a także odbiegać tematyką od pytania konkursowego. Uczestnik może dokonać więcej niż jednego zgłoszenia.

§5 Nagrody w Konkursie Nagrodami w Konkursie są: Nagroda główna: Kosmetyczka Miejsce 2: Ujędrniający żel pod prysznic Miejsce 3: Nawilżający krem do twarzy na dzień Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę niezależnie od liczby przesłanych zgłoszeń.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych od uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Płatnikiem podatku jest Sklep Internetowy Business Consulting, z siedzibą w Skrobów 57, 21-100 Lubartów, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, NIP 7141115855, tel. 572 088 327, e-mail: sklep@ekoante.com Wygrane o wartości nieprzekraczającej kwoty ustalonej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych są wolne od podatku dochodowego.

§6 Zasady przyznawania i wydawania nagród Oceny odpowiedzi na zadane pytania konkursowe dokonuje Organizator.

Wyniki konkursu (lista osób nagrodzonych) zostaną ogłoszone do dnia 06 lutego 2021r r., na fanpage Organizatora – FB i Instagram.

Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej poprzez wiadomości e-mail.

Wydanie nagród laureatom Konkursu nastąpi w terminie uzgodnionym pomiędzy Laureatem a Organizatorem, najpóźniej do dnia 12.02.2021r.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia Uczestnikowi nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

§7 Dane osobowe Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Uczestników w związku z konkursem jest Sklep Internetowy Business Consulting, z siedzibą w Skrobów 57, 21-100 Lubartów, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, NIP 7141115855, tel. 572 088 327, e-mail sklep@ekoante.com

Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Konkursu. Dane są przekazywane przez Uczestników konkursu dobrowolnie. Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich poprawiania lub usunięcia.

Organizator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Uczestników w związku z Konkursem do czasu zakończenia Konkursu i przekazania nagród Laureatom.

Organizator może przekazać dane osobowe Uczestników przewoźnikom w zakresie podania imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu w celu dostarczenia nagród.

§8 Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Facebook.com i Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl